Συντήρηση

ΣυντήρησηΟι υπηρεσίες της εταιρίας μας δεν σταματούν μετά την ολοκλήρωση μιας  εγκατάστασης.
Έχουμε τη δυνατότητα να συντηρούμε και να επισκευάζουμε τον εξοπλισμό σας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την άριστη λειτουργία του για πολλά χρόνια.

Με τη συντήρηση επιτυγχάνουμε :
1. Καθαρό και υγιεινό περιβάλλον
2. Καλύτερη απόδοση
3. 25% οικονομία στην κατανάλωση
4. διάρκεια στην εγγύηση
5. μείωση θορύβου

Οι τεχνικοί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις που σε συνδυασμό με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό να επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα συντήρησης .

1) Συντήρηση  μεγάλων μονάδων αντλιών θερμότητας (HEAT PUMPS)

Για τις μεγάλες μονάδες αντλιών θερμότητας προτείνεται εξαμηνιαία συντήρηση. Οι εργασίες που πρέπει να  πραγματοποιούνται κατά την εξαμηνιαία συντήρηση των αντλιών θερμότητας είναι :

Α) Πάγιες εργασίες

    Έλεγχος ,καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών
    Έλεγχος κατάστασης επαφών ρελε συμπιεστών
    Έλεγχος Ohm κινητήρων συμπιεστών-ανεμιστήρων-αντλιών νερού
    Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας νερού , περιβάλλοντος , απόψυξης
    Έλεγχος μανδαλώσεων διακοπτών ροής νερού
    Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (πρεσσοστάτες υψηλής - χαμηλής - λαδιού , θερμικά)
    Έλεγχος απωλειών ψυκτικού , κανονικής φόρτισης με ψυκτικό
    Έλεγχος υπόψυξης , υπερθέρμανσης και πιέσεων λειτουργίας
    Έλεγχος κανονικής παροχής στους εναλλάκτες νερού
    Έλεγχος  έντασης ρεύματος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας κινητήρων συμπιεστών - ανεμιστήρων - αντλιών νερού
    Έλεγχος Defrost Control
    Έλεγχος κεντρικού ελέγχου  (BMS) (εάν υπάρχει)
    Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας
    Καθαρισμός αυτομάτων ισχύος και ρελέ αυτοματισμών
    Επιθεώρηση και ρύθμιση των αυτομάτων προστασίας
    Μέτρηση πιέσεων στο δίκτυο νερού

Β) Επιπλέον  ειδικές εργασίες ανά εποχή

Β.1) Συντήρηση πριν την έναρξη λειτουργίας σε ψύξη (Απρίλιο)

    Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών
    Επιθεώρηση βαλβίδων αναρρόφησης κατάθλιψης
    Έλεγχος κανονικής λειτουργίας Capacity Control
    Επιθεώρηση κάρτερ και κουζινέτων συμπιεστών (εάν είναι ανοιχτού τύπου)
    Έλεγχος κατάστασης λαδιών συμπιεστών (Acid Test)
    Αντικατάσταση λαδιών
    Αντικατάσταση φίλτρων υγρού
    Καθαρισμός φίλτρων νερού

Β.2) Συντήρηση πριν την έναρξη λειτουργίας σε Θέρμανση (Οκτώβριο)

    Καθαρισμός συμπυκνωτών
    Έλεγχος κανονικής λειτουργίας Capacity control
    Έλεγχος κατάστασης λαδιών συμπιεστών (Acid test)
    Έλεγχος κανονικής λειτουργίας απόψυξης

2) Συντήρηση  μηχανημάτων τύπου Split

Για τις μονάδες τύπου Split προτείνεται δωδεκάμηνη συντήρηση. Οι εργασίες που πρέπει να  πραγματοποιούνται (σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΤΟΤΕΕ και τους Αμερικάνικους κανονισμούς ASHRAE)  κατά την δωδεκάμηνη συντήρηση των αντλιών θερμότητας αναλύονται παρακάτω :

α) Οι εργασίες συντήρησης οι οποίες πραγματοποιούνται για το εσωτερικό μηχάνημα:

    Καθαρισμός αποχέτευσης (συμπυκνωμάτων)
    Καθαρισμό των φίλτρων
    Καθαρισμό του ανεμιστήρα
    Εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας.
    Έλεγχος , καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών
    Καθαρισμός  στοιχείου με αντιμυκητοκτόνο.
    Καθαρισμός  στοιχείου με οικολογικό καθαριστικό.
    Ψεκασμός με αρωματικό(προαιρετικά) .

β) Οι εργασίες συντήρησης οι οποίες πραγματοποιούνται για το εξωτερικό μηχάνημα:

    Καθαρισμός  στοιχείου με οικολογικό καθαριστικό.
    Έλεγχος πιέσεων για τη πληρότητα ψυκτικού υγρού και πλήρωση της μονάδας σε περίπτωση που κριθεί και είναι απαραίτητο
    Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού και επιδιόρθωση διαρροής εάν υπάρχει .
    Εξωτερικό πλύσιμο.
    Καθαρισμός φτερωτής.
    Έλεγχος θερμικού και πηνίου.
    Έλεγχος ,καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών
    Έλεγχος έντασης ρεύματος
    Έλεγχος και καθαρισμός αποχέτευσης.

Όλα τα παραπάνω εγγράφονται στο ειδικό δελτίο συντήρησης που σας παραχωρείται έπειτα από κάθε επιτυχημένη συντήρηση.

Η συντήρηση των μηχανημάτων γίνεται κατόπιν συνεννόησης ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.